Bezwarunkowy dodatek z ZUS bez względu na wiek!

ZUS wypłaca dodatek dla sieroty zupełnej w wysokości powyżej 550 zł. Przysługuje on osobom, które straciły obydwoje rodziców i mają prawo do renty rodzinnej. Wniosek o dodatek można złożyć w ZUS, a po rozpatrzeniu wniosku i dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji, ZUS wypłaci pieniądze w ciągu 30 dni.

Dodatek dla sieroty zupełnej nie ma ograniczeń wiekowych i przysługuje osobom, które straciły obydwoje rodziców i mają prawo do renty rodzinnej. Nawet jeśli renta jest pobierana tylko po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany, nadal przysługuje ten dodatek.

Jeśli w rodzinie jest kilka sierot zupełnych, każda z nich otrzyma dodatek, pod warunkiem że są uprawnione do pobierania renty rodzinnej.

Obecnie dodatek wynosi 553,30 zł miesięcznie (przed marcową podwyżką wynosił 481,97 zł). Aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS.

Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, lub pocztowo. Wymagane dokumenty to wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej (wniosek ERRD), dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców oraz dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub jednostka organizacyjna ZUS, wyznaczona przez Prezesa ZUS, rozpatruje wniosek. Po analizie wniosku i załączonych dokumentów oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ rentowy podejmuje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, zgodnie z informacją udostępnioną przez ZUS na swojej stronie internetowej.