I. Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy funkcjonuje pod adresem: slownik-synonimow.eu. Jego administratorem jest firma, zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Administratorem można uzyskać: korzystając z adresu poczty elektronicznej: slownik-synonimow.eu
2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W ramach Serwisu działają usługi udostępniane w domenie internetowej „slownik-synonimow.eu” i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.
4. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym korzystanie z materiałów i treści udostępnianych w Serwisie oraz uczestniczenia w wymianie komentarzy, o ile Serwis udostępnia taką funkcjonalność.
5.Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, każdy użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, za wyjątkiem Usługi umożliwiającej umieszczanie przez Użytkownika komentarzy w treści Serwisu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
8. Załącznikiem i integralną treścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności.

II. Definicje

1. Serwis – portal internetowy slownik-synonimow.eu, dostępny pod adresem domeny internetowej slownik-synonimow.eu i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych adresów.
2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
3. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
4. Administrator/Usługodawca – osoba odpowiedzialna za prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.
5. Treści – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem Serwisu, umożliwiające w szczególności:
– zapoznawanie się z materiałami udostępnionymi w ramach serwisu,
– korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
– umieszczanie własnych artykułów zawierających Materiały
– komentowanie oraz polemikę z innymi Użytkownikami Serwisu.
7. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Zasady korzystania z Serwisu

1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z następujących Usług:
– zapoznawać się z Treściami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
– umieszczać własne artykuły udostępniane publicznie, zawierające w szczególności Treści, za pomocą odpowiednich mechanizmów informatycznych Serwisu;
– umieszczać własne komentarze pod Treściami zamieszczonymi w Serwisie, odnosić się do komentarzy innych Użytkowników, prowadzić polemikę z innymi Użytkownikami.
2. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie slownik-synonimow.eu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią integralną część Serwisu. Poza tym Usługodawca posiada prawo do zmian kolejności publikowanych Treści w tym wyróżniania Treści przez siebie
wybranych, nie ograniczając jednocześnie dostępu do pozostałych Treści.
3. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu slownik-synonimow.eu, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo:
– przeglądać serwis, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników
– pisać komentarze do zamieszczonych Treści
– umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisów Facebook.com czy Twitter.com) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu slownik-synonimow.eu.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
– nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności obrażające uczucia religijne, wzywających do
nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub ze względu na płeć, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne.
– niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
– niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
– niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
– nierozpowszechniania treści pornograficznych;
– nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub reklamowym oraz nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
– nie dodawania komentarzy powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem oraz dobrymi obyczajami;
– nie podejmowania działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
– nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich oraz informować Usługodawcę o wszelkich możliwych naruszeniach.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Treści w ramach komentarzy oraz publikowania nowych artykułów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu Treści o charakterze bezprawnym.
8. Wszelkie uwagi i pytania związane z Serwisem oraz regulaminem prosimy kierować na adres: [email protected]

IV. Własność intelektualna

1. Serwis oraz Treści w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie slownik-synonimow.eu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.)
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności regulujących zasady dozwolonego użytku, prawa cytatu lub licencji otwartych.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
5. Użytkownik chcący udostępnić swoje materiały w ramach komentarze lub nowych artykułów w Serwisie oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada on wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. Szczegółowe warunki umieszczania komentarzy

1. Żaden Użytkownik nie może identyfikować się oznaczeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do oznaczenia innego Użytkownika. Serwis może uwarunkować zamieszczanie
wpisów od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Serwisie lub serwisie Facebook.com oraz procedury logowania.
2. Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w treści komentarzy przekazów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy nie posiadających treści.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści, niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
6. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
7. Komentujący w Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Usługodawcę.

VI. Odpowiedzialność usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich oraz koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Usługodawca będzie powiadamiał Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Serwisu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Usługodawcę. 3. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu w całości lub jego poszczególnych funkcjonalności, w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści, w tym komentarze i artykuły, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników, a także za ich przydatność dla Użytkowników
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Dla uzyskania dostępu do Serwisu, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: dostępu do Internetu i prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej;
2.Usługodawca nie ponosi kosztów uzyskania przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Materiału lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

VIII. Zgłaszanie nadużyć

1. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, komentarzy lub nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz innych przepisów prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić kontaktując się z Serwisem pod adresem [email protected]
2. W treści zgłoszenia naruszenia należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, komentarze lub nazwę Użytkownika, których dane zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę świadczeń określonych w Regulaminie mogą być składane przez całą dobę. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane drogą
elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]
2. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana. Reklamacja wniesiona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.
5. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
2. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w dowolnym czasie.
3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez jego publikację pod adresem internetowym Serwisu.
4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
5. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.